Logopeda szkolny:

Joanna Mizgała

Agnieszka Nocoń

Zakres działań logopedy w Szkole Podstawowej nr 40

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, uczniowie, którzy posiadają zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania oraz uczniowie zakwalifikowani do logoterapii po przeprowadzeniu badań przesiewowych.

Logopeda w trosce o dobro dziecka może prosić Państwa o konsultacje specjalistyczną np. z ortodontą, foniatrą, stomatologiem, audiologiem czy laryngologiem.

W ramach zajęć logopedycznych dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Podstawę ćwiczeń stanowi usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych,  a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia, doskonalenie umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Na skuteczność terapii logopedycznej mają wpływ:

  • rodzaj wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
  • sprawność umysłowa dziecka,
  • sprawność aparatu artykulacyjnego,
  • prawidłowa kompleksowa diagnoza,
  • systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczenia z dzieckiem w domu,
  • wczesne rozpoczęcie terapii,
  •  aktywny i świadomy udział zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
  • współpraca terapeuty z rodzicem.

Podstawa prawna:

§ 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 1591).