Nauczanie zdalne

<==   Wybierz przedmiot z menu po lewej stronie


 

Informacje dotyczące wybranych zasad zdalnego nauczania

 

 • Udział uczniów w kształceniu zdalnym jest obowiązkowy.
 • Wychowawcy klas dokonali rozpoznania wyposażenia uczniów w komputery/laptopy, smartfony i dostęp do Internetu.
 • Uczniowie, którzy nie dysponują urządzeniem z dostępem do Internetu, odbierają materiały w inny, indywidualnie uzgodniony sposób.
 • Pakiet materiałów dla ucznia, który nie dysponuje urządzeniem z dostępem do Internetu, przygotowuje wychowawca klasy, po uprzednim zebraniu ich w formie elektronicznej od nauczycieli przedmiotów.
 • Informacji o sposobie realizacji zadań szkoły w tym okresie, jest przekazana uczniom i rodzicom przez e-dziennik , drogą e-mailową lub telefoniczną w przypadku rodziców nie odbierających informacji drogą elektroniczną.
 •  Informacje te umieszcza się również na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauczanie zdalne”.
 • Materiały do pracy dla uczniów umieszcza się w zakładce „Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym lub na stronie internetowej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • W zakładce „Nauczanie zdalne” znajdują się informacje przygotowane przez świetlicę szkolną, pedagoga, psychologa, bibliotekarza i wychowawców klas.
 • Czas pracy uczniów i przesyłania informacji zwrotnych będzie uzależniony od możliwości sprzętowych rodziny i dyspozycyjności rodziców.
 • Pedagog i psycholog współpracują z uczniami, rodzicami, nauczycielami drogą elektroniczną i telefoniczną, gwarantują wsparcie w zakresie metod nauczania w domu, sposobów radzenia sobie z problemami zaistniałymi w obecnej sytuacji itp. Szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktowania się z pedagogiem i psychologiem umieszczony jest w zakładce „Nauczanie zdalne” na stronie internetowej szkoły.
 • Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z przyjętym planem nauczania dostosowanym do pracy metodami zdalnymi, biorąc pod uwagę:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

 • Postępy uczniów oceniane są na bieżąco zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania, a oceny umieszczane są w  e-dzienniku.
 • Ustalono dostępne formy aktywności ucznia podlegające ocenie- prezentacje multimedialne, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, albumy, skany ćwiczeń i zeszytów z zadaniami i inne przekazywane drogą elektroniczną, telefoniczną lub w formie papierowej po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem prawnym dziecka.
 • Ustalono formy i terminy kontaktu/konsultacji z rodzicami z uwzględnieniem ich czasu pracy. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania konsultacji raz w tygodniu od godz. 16.00 do 18.00 drogą elektroniczną.
 • Wychowawcy klas przekazują droga elektroniczną informacje o formach i terminach konsultacji swoim klasom.


Poradnik dla ucznia


Poradnik dla rodzica