Ochrona Danych

Inspektor ochrony danych

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych:

Alicja Drygała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów

 

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

1)        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-701), ul. Joanny 13
i ul. Bytomska 1 (dalej jako: Szkoła/Administrator);

2)        w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

3)        dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w uzasadnionych przypadkach art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji obowiązku szkolnego (w oparciu o następujące przepisy prawa: Ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci);

4)        odbiorcami danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł, na mocy art. 28 Rozporządzenia 2016/679, umowy powierzenia przetwarzania danych; 

5)        dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa;

6)        posiada Pani/Pan:

-        prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,

-        prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,

-        prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,

-        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;

7)        jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:

-           prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

-           prawo do przenoszenia danych,

-           prawo do wycofania zgody

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 przewidujący przetwarzania danych związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

8)        podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;

9)        Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


 

Monitoring budynek A 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 40 im. Karola Goduli z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Joanny 13 (dalej jako: „Szkoła”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia, co jest zgodne z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Monitoring obejmuje: teren wokół budynku siedziby Szkoły, w tym boisko szkolne, plac zabaw i strefę gier oraz wnętrze budynku, tj.  hol i  korytarz parteru, szatnię szkolną oraz boczne wejścia do szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako: „Rozporządzenie 2016/679"), informujemy, że:

1)        administratorem danych osobowych, w postaci danych osobowych uczniów, pracowników oraz innych osób utrwalonych w formie nagrania obrazu, jest  Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Joanny 13

2)        w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Szkoły z dopiskiem „IOD”;

3)        Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ogólnego 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;

4)        nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)        w uzasadnionych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom oraz organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6)        w uzasadnionych przypadkach posiadacie Państwo prawo dostępu do treści zapisów z monitoringu oraz prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez ograniczony czas;

7)        posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

8)        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać profilowaniu.


 

Monitoring budynek B

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 40 im. Karola Goduli z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Bytomska 1 (dalej jako: „Szkoła”) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia, co jest zgodne z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Monitoring obejmuje: teren wokół budynku siedziby Szkoły, w tym boiska szkolne oraz wnętrze budynku tj. parter oraz korytarz pierwszego piętra.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako: „Rozporządzenie 2016/679"), informujemy, że:

1)        administratorem danych osobowych, w postaci danych osobowych uczniów, pracowników oraz innych osób utrwalonych w formie nagrania obrazu, jest Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Joanny 13 i ulicy Bytomskiej 1;

2)        w Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Szkoły z dopiskiem „IOD”;

3)        Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ogólnego 2016/679 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;

4)        nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające Państwa dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)        w uzasadnionych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom oraz organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6)        w uzasadnionych przypadkach posiadacie Państwo prawo dostępu do treści zapisów z monitoringu oraz prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych przez ograniczony czas;

7)        posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

8)        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać profilowaniu.


 

Dokumenty do pobrania

FORMULARZ – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA/DZIECI ZE SZKOŁY

OŚWIADCZENIE - WIZERUNEK DZIECKA

Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych

Informacje o przetwarzaniu danych (dla ZFŚS)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z zamówieniami

Zgoda rekrutacja nauczyciel

Zgoda rekrutacja pracownik